Výhrady zodpovednosti

Kunst und Wiederaufbau s.r.o. sa zaväzuje udržiavať tento web aktualizovaný a presný. Ak sa napriek tomu stretnete s niečím nesprávnym alebo neaktuálnym, uvítame, ak nám dáte vedieť. Uveďte, kde na webovej stránke ste si prečítali informácie. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e-mailom na adresu: admin@kuwgallery.com.

Nie sme zodpovední za straty v dôsledku nepresností alebo neúplnosti, ani za straty vyplývajúce z problémov spôsobených alebo inherentných šíreniu informácií prostredníctvom internetu, ako sú prerušenia alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Spoločnosť Kunst und Wiederaufbau s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vzniknú v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťouKunst und Wiederaufbau s.r.o. prostredníctvom tejto webovej stránky alebo v jej mene.

Používanie webových stránok a všetkých ich komponentov (vrátane fór) podlieha podmienkám používania. Samotné použitie tejto webovej stránky predpokladá znalosť a akceptovanie týchto podmienok používania....

Akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou odpoveďou alebo žiadosťou o informácie, sa použijú iba v súlade s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Kunst und Wiederaufbau s.r.o. vynaloží maximálne úsilie na ochranu svojich systémov pred akoukoľvek formou nezákonného použitia. Kunst und Wiederaufbau s.r.o. musí na tento účel implementovať vhodné technické a organizačné opatrenia, berúc do úvahy okrem iného najmodernejší stav. Nezodpovedá však za akékoľvek straty, priame alebo nepriame, ktoré utrpí užívateľ webových stránok a ktoré vzniknú v dôsledku nezákonného použitia jeho systémov treťou stranou.

Kunst und Wiederaufbau s.r.o. neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré alebo z ktorých sa odkazuje na hypertextový odkaz alebo iný odkaz. Na produkty alebo služby ponúkané tretími stranami sa vzťahujú príslušné podmienky týchto tretích strán.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke patria tretím stranám, ktoré umiestnili obsah sami alebo od ktorých Kunst und Wiederaufbau s.r.o. získal užívateľskú licenciu.

Kopírovanie, šírenie a akékoľvek iné použitie týchto materiálov nie je povolené bez písomného súhlasu Kunst und Wiederaufbau s.r.o., okrem prípadov, keď je v predpisoch kogentného práva (ako je napríklad právo citovať) stanovené inak, pokiaľ osobitný obsah nestanovuje inak.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s prístupnosťou tejto webovej stránky, neváhajte nás kontaktovať.